ubezpieczenia leasing kredyty

razem z Wami ponad 20 lat, doświadczenie zobowiązuje

55 642 18 81, 509 415 837

ul. Związku Jaszczurczego 13C, Elbląg

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

Ubezpieczenia komunikacyjne 

Pojazd oraz wszystkie ryzyka związane z jego posiadaniem i eksploatacją są chronione przez ubezpieczenia komunikacyjne.

Obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych (popularnie OC komunikacyjne). Zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm, ważniejszym może być ubezpieczenie samego pojazdu – autocasco oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Istotnym w praktyce uzupełnieniem jest pomoc na drodze – assistance.

 • OC komunikacyjne

  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

  Cel ubezpieczenia 

  Ochrona posiadacza pojazdu oraz kierującego pojazdem przed finansowymi skutkami szkód związanych z użytkowaniem tego pojazdu.
  OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Stąd zakres, wysokość minimalnych sum gwarancyjnych, zasady zawierania, wypowiadania i inne warunki tego ubezpieczenia reguluje specjalna ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

  Zakres ubezpieczenia 

  Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

  • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

  Suma gwarancyjna

  Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

  Zakres terytorialny

  Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Dodatkowo, na zasadzie wzajemności, ubezpieczenie to obejmuje również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, które są sygnatariuszami tzw. Porozumienia Wielostronnego. Są to wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz dodatkowo m.in. Norwegia, Islandia, Szwajcaria. Pełną, aktualną listę sygnatariuszy utrzymuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • Zielona Karta

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za granicą (ZK)

  Cel ubezpieczenia

  Zielona Karta (nazwa od koloru dokumentu potwierdzającego zawarcie tej umowy) chroni posiadacza pojazdu oraz kierującego pojazdem przed finansowymi skutkami szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu za granicą. 

  Zakres terytorialny

  Zielona Karta działa w krajach należących do systemu Zielonej Karty, ale nie będących jednocześnie członkami tzw. Wielostronnego Porozumienia (tu działa zwykłe OC komunikacyjne). W polskiej praktyce są to przede wszystkim kraje na wschód od Polski (Rosja, Ukraina, Białoruś), część krajów bałkańskich (Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania) oraz kraje basenu Morza Śródziemnego (Turcja, Izrael, Tunezja). Pełną, aktualną listę krajów systemu Zielonej Karty utrzymuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 • Autocasco

  Ubezpieczenie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia (AC)

  Cel ubezpieczenia

  Ubezpieczenie AC chroni właściciela pojazdu przed skutkami szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (np. kradzieży) pojazdu, jego części lub wyposażenia. Ochronie podlegają zdarzenia spowodowane przez samego właściciela pojazdu, osobę kierującą pojazdem, inną osobę (np. kierujący innym pojazdem, złodziej) lub czynnik spoza pojazdu (np. kamień). Autocasco nie obejmuje jednak szkód eksploatacyjnych w pojeździe (np. zużycia się lub zepsucia pojazdu).

  Zakres ubezpieczenia

  Typowy zakres ubezpieczenia autocasco obejmuje: - skutki nieprzewidzianych zdarzeń drogowych - zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu - spowodowanych przez kierującego tym pojazdem lub innych uczestników ruchu,

  • skutki działania czynników zewnętrznych na drodze, np. kamień, upadające drzewo,
  • kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia ustalany jest zawsze w umowie ubezpieczenia z konkretnym ubezpieczycielem. Z reguły standardowy dla danego ubezpieczyciela zakres określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

 • NNW komunikacyjne

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w zdarzeniach drogowych (NNW)

  Cel ubezpieczenia

  Zapewnienie kierującemu oraz pasażerom pojazdu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, jeśli wskutek zdarzenia drogowego nastąpił rozstrój ich zdrowia. Świadczenie może być wykorzystane dowolnie w tym m.in. przeznaczone na leczenie związane z wypadkiem. W przypadku śmierci kierującego lub pasażera świadczenie wypłacane jest osobie uposażonej lub osobom najbliższym. 

  Zakres ubezpieczenia

  Typowy zakres ubezpieczenia NNW kierującego i pasażerów obejmuje:

  • wypłatę świadczenia w przypadku śmierci,
  • wypłatę świadczenia w przypadku rozstroju zdrowia proporcjonalnie do doznanego uszczerbku.

  Dodatkowo ubezpieczenie to może obejmować:

  • wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w przypadku konieczności hospitalizacji po wypadku,
  • zwrot kosztów poniesionych na zakup protez lub innych środków pomocniczych w przypadku niepełnosprawności.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia ustalany jest zawsze w umowie ubezpieczenia z konkretnym ubezpieczycielem. Z reguły standardowy dla danego ubezpieczyciela zakres określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

 • Assistance

  Pomoc na drodze (ASS)

  Cel ubezpieczenia

  Komunikacyjne assistance ma zapewnić kierującemu ubezpieczonym pojazdem, i pasażerom tego pojazdu, niezbędną wskutek nieprzewidzianych zdarzeń pomoc na drodze i w czasie odbywanej podróży. 

  Zakres ubezpieczenia

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia assistance ustalany jest zawsze w umowie ubezpieczenia z konkretnym ubezpieczycielem. Z reguły dany ubezpieczyciel oferuje kilka standardowych wariantów assistance różniących się zakresem i ceną. 

  Podstawowy zakres assistance obejmuje z reguły:

  • naprawę pojazdu na miejscu wypadku lub awarii,
  • holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu,
  • dostarczenie paliwa.

  Rozszerzone zakresy assistance mogą obejmować na przykład: 

  • holowanie pojazdu do wybranego warsztatu lub miejsca zamieszkania,
  • odholowania ciągniętej przez pojazd przyczepy, jeśli pojazd został unieruchomiony,
  • przewóz kierującego i pasażerów do warsztatu,
  • wynajem pojazdu zastępczego,
  • zapewnienie kierującemu zmiennika, jeśli kierujący nie może kontynuować podróży lub prowadzić pojazdu,
  • organizację hotelu i pokrycie kosztów noclegów kierującego oraz pasażerów, jeśli przerwa w podróży spowodowana jest wypadkiem lub awarią,
  • organizację opieki nad dziećmi, jeśli opieka jest konieczna wskutek wypadku lub organizację i pokrycie kosztów dojazdu osoby, która ma sprawować opiekę nad dziećmi.

  Dla zdarzeń ubezpieczeniowych za granicą assistance może też zapewniać:

  • telefoniczne usługi tłumacza,
  • pożyczkę na naprawę pojazdu za granicą,
  • pomoc prawnika oraz pożyczkę na opłacenie kaucji koniecznych w przypadku spowodowania wypadku za granicą.

Ubezpieczenia mienia

Mienie nieruchome i ruchome osoby ubezpieczonej może być chronione różnymi umowami ubezpieczenia zależnie od statusu tego mienia.

W przypadku osób fizycznych najczęściej odpowiednim rozwiązaniem będzie ubezpieczenie domu lub mieszkania. Większość ubezpieczycieli oferuje tu standardowe pakiety spełniające większość wymagań osób indywidualnych.

W przypadku firm odpowiednią ochronę dla ich mienia zapewnią albo standaryzowane pakiety przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, albo specjalistyczne ubezpieczenia ogniowo-kradzieżowe, techniczne uzupełnione dodatkowo ubezpieczeniami przerw w działalności.

 • Domy i mieszkania

  Ubezpieczenie domów i mieszkań, ich wyposażenia oraz ruchomości domowych

  Cel ubezpieczenia

  Ochrona właściciela domu lub mieszkania na wypadek związanych z nimi zdarzeń losowych skutkujących uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą ubezpieczonego mienia. Ubezpieczenie domu lub mieszkania ma zapewnić właścicielowi pieniądze na odbudowę lub remont samej substancji budynku (lub tzw. murów), naprawę lub zakup uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia (np. montowanych szaf, kuchni), naprawę lub zakup uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia ruchomego zgromadzonego w mieszkaniu (np. sprzętu RTV, ubrań).

  Zakres ubezpieczenia

  Typowy zakres ubezpieczenia mieszkania i domu obejmuje ochronę domu lub mieszkania w przypadku zaistnienia przynajmniej następujących ryzyk:

  • podstawowych, do których zalicza się: ogień, uderzenie pioruna, eksplozję i upadek statku powietrznego,
  • innych nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń takich jak: zalanie, powódź, huragan, zaleganie śniegu lub lodu, osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów.

  Rzeczy ruchome ubezpieczane są w zakresie kradzieży. Zależnie od warunków ubezpieczenia oferowanych przez konkretnego ubezpieczyciela możliwa jest również ochrona w zakresie przepięć, dewastacji oraz skutków akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi. Większość pakietów ubezpieczenia domów i mieszkań daje również możliwość zawarcia umów OC w życiu prywatnym, assistance lub następstw nieszczęśliwych wypadków.

  W przypadku niektórych ubezpieczycieli w ramach tych samych warunków możliwe jest również ubezpieczenie domów w budowie. 

 • Mienie od ognia

  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

  Cel ubezpieczenia

  Finansowe zabezpieczenie przed realizacją zdarzeń losowych związanych przede wszystkim z działaniem sił przyrody dla zgromadzonych wszelkich rodzajów mienia (nieruchomego lub ruchomego, w tym środków obrotowych) zapewnia ubezpieczenie ogniowe. Najczęściej przyjmuje się, że tym ubezpieczeniem należy chronić całość mienia zgromadzonego przez ubezpieczonego.

  Zakres ubezpieczenia

  W zależności od warunków ubezpieczenia zakres ubezpieczenia ogniowego może być określany przez wymienienie zdarzeń losowych objętych ochroną (tzw. ubezpieczenie ryzyk nazwanych) lub ubezpieczenie wszystkich nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń z wyjątkiem tych, które nie zostały w warunkach wyłączone (tzw. ubezpieczenie wszystkich ryzyk).

  Na pewno nawet w podstawowym ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych pokrywane są następujące ryzyka: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja i upadek statku powietrznego. Inne ryzyka określone są w warunkach ubezpieczenia i obejmują z reguły zalanie, powódź, huragan, deszcz nawalny, zaleganie śniegu lub lodu, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi itp. 

  Przy ubezpieczeniu od ognia szczególnie istotne jest określenie sumy ubezpieczenia będącej górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Z reguły suma ta powinna odpowiadać pełnej wartości ubezpieczonego mienia wyliczonej w ustalony z ubezpieczycielem sposób - wg wartości odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto. 

 • Mienie od kradzieży

  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

  Cel ubezpieczenia

  Ubezpieczenia kradzieżowe chronią zgromadzone mienie przed skutkami działań człowieka 

  • kradzieżą, rabunkiem lub dewastacją.

  Ochronie podlegać mogą wszelkie rzeczy ruchome w tym przede wszystkim:

  • wyposażenie,
  • środki obrotowe,
  • powierzone mienie osób trzecich,
  • gotówka i wartości pieniężne.

  Zakres ubezpieczenia

  W przypadku tego ubezpieczenia ochrona udzielana jest w przypadku:

  • kradzieży z włamaniem, tj. wejścia do lokalu z pokonaniem zabezpieczeń,
  • rabunku z użyciem siły fizycznej lub groźbą natychmiastowego jej użycia,
  • dewastacji.

  W przypadku ubezpieczenia gotówki ochrona jest z reguły udzielana również w przypadku podstawowych ryzyk ogniowych oraz 

  • dla transportu gotówki
  • nagłej śmierci osoby, która wykonuje transport.
 • Szyby od stłuczenia

  Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

  Cel ubezpieczenia

  Organizacja oraz pokrycie kosztów wymiany uszkodzonych szyb i innych podobnych przedmiotów w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. Ochroną mogą być tu obejmowane zarówno przedmioty szklane, jak i inne o podobnym charakterze, np. tablice reklamowe, neony, ceramiczne i kamienne wykładziny. 

  Zakres ubezpieczenia

  W ubezpieczeniu szyb podstawowym zakresem ochrony jest zawsze pokrycie kosztów naprawy stłuczonych lub uszkodzonych szyb lub innych ubezpieczonych przedmiotów. Ubezpieczyciel może dodatkowo oferować ochronę polegającą na:

  • organizacji naprawy lub wymiany szyb,
  • pokryciu kosztów dodatkowych takich, jak transport związany z naprawieniem szkody lub pokrycie oszkleń folią antywłamaniową.
 • Utraty zysku

  Ubezpieczenie przerw w działalności

  Cel ubezpieczenia

  bezpieczenie przerw w działalności ma zapewnić przedsiębiorcy pokrycie kosztów, które ten musi ponosić pomimo przerwy w działalności. Dodatkowo ubezpieczyciel pokrywa zysk netto jaki byłby wypracowany przez przedsiębiorcę, gdyby nie doszło do przerwy w działalności. 

  Zakres ubezpieczenia

  wiadczenia z ubezpieczenia utraty zysku jest wypłacane, jeśli przerwa w działalności związana jest z zaistnieniem zdarzenia losowego określonego w warunkach umowy ubezpieczeniach. W najpowszechniejszych w Polsce warunkach, zdarzenia losowe są tu określane tak, jak w umowie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

  Ubezpieczyciel utraty zysku wypłaca w przypadku przerwy w działalności ubezpieczeniowy zysk brutto ubezpieczonego przedsiębiorstwa zdefiniowany najczęściej, jako:

  • przychody operacyjne przedsiębiorstwa pomniejszone o koszty zmienne (metoda różnicy), lub
  • koszty stałe powiększone o możliwy do uzyskania zysk netto (metoda sumy).

  W kalkulacji zysku ubezpieczeniowego brutto uwzględnia się również zmianę stanu zapasów firmy. 

 • Cargo

  Ubezpieczenie mienia w transporcie

  Cel ubezpieczenia

  Ubezpieczenie cargo ma chronić mienie w czasie transportu. Przeznaczone jest przede wszystkim dla producentów, odbiorców i pośredników handlowych, w tym eksporterów i importerów, którzy narażeni są na uszkodzenie należącego do nich mienia w czasie transportu.

  Zakres ubezpieczenia

  Dla transportów międzynarodowych zakres tego ubezpieczenia określony jest z reguły uznanymi warunkami międzynarodowymi - w naszym regionie najczęściej Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi (ang. Institute Cargo Clause) w wersji:

  • ICC A (najszersze - oparte o formułę wszystkich ryzyk),
  • ICC B (podstawowe i inne zdarzenia losowe),
  • ICC C (najwęższe - tylko podstawowe zdarzenia losowe).

  W przypadku specyficznych przedmiotów transportu lub specyficznych środków transportu możliwe jest stosowanie tzw. klauzul branżowych dostosowanych do danego typu przewożonych towarów (np. zamrożona żywność) lub środka transportu (np. transport lotniczy).

  Dla transportów krajowych stosuje się warunki będące odpowiednikiem standardów międzynarodowych. I w tym przypadku rozróżnia się z reguły trzy podstawowe zakresy:

  • podstawowy - zdarzenia losowe oraz wypadek środka transportu,
  • rozszerzony - obejmujący dodatkowo ryzyka kradzieżowe,
  • pełny - oparty o formułę wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenia medyczne

 • Ubezpieczenia zdrowotne, pakiety medyczne

  Oferujemy ubezpieczenia zdrowotne w m.in. Compensie i PZU

  COMPENSA:

  Compensa Zdrowie to pakiety ubezpieczeniowe skierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.
  Usługi medyczne realizowane są przez Centrum Medyczne Lux Med oraz placówki współpracujące na terenie całej Polski

  Możesz wybrać dwa dogodne dla siebie warianty:

  • Compensa Zdrowie z refundacją - w ramach programu możesz korzystać z sieci wysokospecjalistycznych placówek medycznych oraz z dowolnej innej placówki w Polsce na zasadach refundacji - pobierz warunki ogólne.
  • Compensa Zdrowie - w ramach programu możesz korzystać ze wszystkich placówek Centrum Medycznego LIM oraz innych placówek współpracujących - pobierz warunki ogólne.

  PZU:

  Plan Na Zdrowie to indywidualne ubezpieczenie zdrowotne w PZU zapewniające świadczenia w zakładach opieki zdrowotnej w całej Polsce. Do wyboru są 3 zakresy różniące się liczbą dostępnych procedur medycznych. Oprócz leczenia ambulatoryjnego, częścią pakietu jest również ubezpieczenie gwarantujące prywatną opiekę medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnych zachorowań oraz pokrywające koszty konsultacji i diagnostyki na wypadek wykrycia nowotworu.

Ubezpieczenia techniczne

Grupa ubezpieczeń technicznych przeznaczona do ochrony mienia, gdzie do wyznaczenia odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, oceny ryzyka oraz likwidacji szkód potrzebna jest inżynieryjna, techniczna wiedza. Do podstawowych ubezpieczeń technicznych zaliczamy najczęściej ubezpieczenia budowlano-montażowe, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 

Typową cechą ubezpieczeń technicznych jest oparcie ochrony na warunkach wszystkich ryzyk oraz wyznaczenie sumy ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej.

 • CAR/EAR

  Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych

  Cel ubezpieczenia

  Do ochrony kontraktów, których przedmiotem jest wybudowanie budowli lub montaż maszyn i urządzeń, służą ubezpieczenia budowlano-montażowe. Mogą być zawierane przez każdą ze stron kontraktu, tj. zarówno inwestora, jak i wykonawcę. Chronione w tym przypadku są jednak przede wszystkim ryzyka inwestora. 

  Ochroną objęty jest przede wszystkim realizowany obiekt. Dodatkowo można objąć ubezpieczeniem również sprzęt, wyposażenie lub maszyny pracujące na placu budowy.
  Zakres ubezpieczenia

  Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych obejmuje zawsze swoim zakresem, występujące w planowanym okresie realizacji przedsięwzięcia, ryzyka podstawowe:

  • ogień, eksplozję, katastrofę budowlaną, awarię urządzeń,

  a także:

  • koszty akcji ratunkowej.

  W przypadku znakomitej części kontraktów umowa zawierana jest jednak szerzej - w formule wszystkich ryzyk - i obejmuje również inne naturalne żywioły takie jak:

  • huragan, powódź, osunięcie się ziemi.

  Dodatkowo możliwe jest objęcie ochroną kradzieży z placu budowy.

  W przypadku ubezpieczeń budowlano-montażowych szczególną uwagę należy poświęcić dodatkowym klauzulom dostosowującym podstawowy schemat tego ubezpieczenia do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia. Mogą one rozszerzać odpowiedzialność na prace wykonywane jeszcze przed rozpoczęciem samych prac budowlanych lub konstrukcyjnych (np. niektóre prace projektowe, badania gruntu), przewidywać odpowiedzialność ubezpieczyciela z ewentualne dodatkowe prace w godzinach nocnych lub nadliczbowych w przypadku wystąpienia szkody lub chronić prace i konstrukcje w standardowych warunkach wyłączone z zakresu ochrony, np. tunele lub wysokościowce.

  Pakiet ubezpieczeń budowlano-montażowych przewiduje też sekcję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inwestora i wykonawców. 

 • Maszyn od awarii

  Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

  Cel ubezpieczenia

  Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń jest istotnym uzupełnieniem umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dając ochronę obejmującą pokrycie kosztów naprawy zepsutych maszyn lub urządzeń. W przypadku tego ubezpieczenia zdarzeniem ubezpieczeniowym jest samo zepsucie się lub wadliwe działanie urządzenia niekoniecznie wskutek zewnętrznej siły. 

  Zakres ubezpieczenia

  Ochroną ubezpieczeniową w przypadku ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń objęte są koszty naprawy lub wymiany urządzeń związane z ich eksploatacją i użytkowaniem. 

  W szczególności pokrywa się m.in.:

  • błędy projektowe lub konstrukcyjne, wady materiałowe,
  • błędy montażowe oraz wadliwą obsługę,
  • działanie sił wewnątrz maszyny, np. sił odśrodkowych,
  • nadmierne ciśnienie, implozję, niedobór wody w kotłach,
  • niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających,
  • przepięcia, niedostateczne napięcie prądu, zanik faz,
  • uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie.
 • Sprzętu elektronicznego

  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych

  Cel ubezpieczenia

  Pokrycie wszelkich kosztów związanych ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą sprzętu elektronicznego w tym przede wszystkim ?dużych" maszyn, gdzie elementy elektroniczne stanowią istotną część ich wartości. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przeznaczone jest przede wszystkim do maszyn i urządzeń takich jak na przykład: obrabiarki cyfrowe, diagnostyczny i zabiegowy sprzęt medyczny, druk cyfrowy, serwery i serwerownie. Możliwe jest również na tych samych lub zbliżonych warunkach ochrona drobnego sprzętu elektronicznego.

  Ubezpieczeniem objęty jest też koszt odtworzenia utraconych danych.

  Zakres ubezpieczenia

  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oparte jest o formułę wszystkich ryzyk i specjalnie skonstruowane do ochrony wrażliwych elementów elektronicznych. Poza tradycyjnymi ryzykami obejmowanymi w polisach od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje dodatkowo zdarzenia istotne z punktu widzenia sprzętu elektronicznego. Najczęściej wymienia się tu ryzyka takie jak:

  • działanie dymu, sady lub podobnych czynników
  • udar cieplny
  • błąd operatora, niewłaściwą obsługę

  W sekcji ochrony danych ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z odtworzeniem utraconych danych. Odtworzenie danych (z kopii zapasowych, nośników tradycyjnych) musi być możliwe.

Ubezpieczenia rolne

Całość ryzyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pokrywane jest w ramach umów ubezpieczeń rolnych. Do najważniejszych elementów tego pakietu zalicza się: ubezpieczenie budynków gospodarczych (w zakresie obowiązkowym lub szerszym), ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

 • Budynki gospodarskie

  Ubezpieczenie budynków i budowli w gospodarstwie rolnym

  Cel ubezpieczenia

  Pokrycie strat spowodowanych przez zniszczenie lub uszkodzenie budynków w gospodarstwie rolnym - zarówno budynku mieszkalnego, jak i wszelkich budynków i budowli gospodarczych - wskutek działania ognia lub innych zdarzeń losowych. 

  Zakres ubezpieczenia

  Ubezpieczenie budynków rolniczych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Wtedy zakres tego ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe wskutek działania:

  • ognia, huraganu, opadów śniegu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia piorunu, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku powietrznego

  Poza zakresem ubezpieczenia obowiązkowego możliwe jest rozszerzenie ochrony o dodatkowe ryzyka lub też rozszerzenie ochrony na wyposażenie budynków lub mienie zgromadzone w budynkach rolniczych. 

 • Uprawy rolne

  Ubezpieczenie upraw rolnych

  Cel ubezpieczenia

  Zabezpieczenie finansowe roślinnej produkcji rolnej możliwe jest przez ubezpieczenie upraw rolnych. Ochroną obejmowane są skutki zdarzeń losowych mające wpływ na wysokość plonów lub straty w plonach. Możliwe jest objęcie ochroną również nakładów poniesionych na produkcję roślinną.

  Zakres ubezpieczenia

  Zależnie od specyfiki uprawy możliwe jest objęcie ochroną realizacji wszystkich lub części ryzyk mogących mieć wpływ na wysokość uzyskiwanych plonów. Wśród szczególnie istotnych zagrożeń w Polsce wymienia się m.in.:

  • powódź, gradobicie, huragan
  • przymrozki wiosenne, ujemne skutki przeziomowania
  • suszę
  • zagrożenia związane z suszeniem, techniczną obróbką lub przechowywaniem plonów, w tym skutki działania ognia
 • Zwierzęta gospodarskie

  Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności

  Cel ubezpieczenia

  Zabezpieczeniem finansowym zwierzęcej produkcji rolnej jest ubezpieczenie zwierząt gospodarskich. Możliwe jest pokrycie zarówno kosztów utraty zwierzęcia, jak i kosztów dodatkowych takich jak: utrata produkcji związana ze zwierzęciem, przychówku, utylizacji zwłok.

  Zakres ubezpieczenia

  Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich udzielana jest przede wszystkim w zakresie padnięcia zwierzęcia lub jego padnięcia i uboju z konieczności. Ubój z konieczności może być przy tym skutkiem:

  • choroby zwierzęcia
  • nieszczęśliwego wypadku
  • działania zdarzeń losowych: ognia, powodzi, huraganu, piorunu, osunięcia się ziemi itp.

  Ubezpieczeniu może podlegać produkcja związana ze zwierzęciem (w szczególności produkcja mleka), koszty utylizacji zwłok, utrata płodu lub przychówku. 

 • OC rolników

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy gospodarstw rolnych

  Cel ubezpieczenia

  Ochrona posiadacza gospodarstwa rolnego oraz osób pracujących w tym gospodarstwie przed finansowymi skutkami szkód związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa. OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Stąd zakres, wysokość minimalnych sum gwarancyjnych, zasady zawierania, wypowiadania i inne warunki tego ubezpieczenia reguluje specjalna ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

  Zakres ubezpieczenia

  Z ubezpieczenia OC posiadaczy gospodarstw rolnych przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

  Suma gwarancyjna

  Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej rolnika, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe są wyspecjalizowaną grupą ubezpieczeń mającą chronić przedsiębiorcę przed realizacją ryzyk związanych z niewypłacalnością kontrahentów (tu przede wszystkim ubezpieczenie należności handlowych) lub gwarantować dla innych realizację jego zobowiązań (tu wszelkie rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych).

W nowoczesnym ujęciu ubezpieczenia finansowe poza funkcją zabezpieczającą są też narzędziem w zarządzaniu należnościami.

 • Należności handlowe

  Ubezpieczenie kredytu kupieckiego 

  Cel ubezpieczenia

  Zabezpieczenie płatności dłużników krajowych lub dłużników zagranicznych, gdzie dług jest wynikiem odroczonego terminu płatności. Poza samym pokryciem należnego przedsiębiorcy zobowiązania istotnym elementem ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest z reguły sprawdzenie wiarygodności kredytowej kontrahenta oraz windykacja należności.

  Zakres ubezpieczenia

  Zakresem ochrony objęte są wszystkie należności określonych imienne w umowie lub wszystkich określonych dłużników krajowych lub zagranicznych przedsiębiorcy. Z reguły maksymalna wartość pokrywanych rzez ubezpieczyciela zobowiązań określona jest w umowie ubezpieczenia. Pokrywana w umowie ubezpieczenia jest:

  • stwierdzona sądownie niewypłacalność dłużnika lub
  • długotrwała zwłoka w realizacji zobowiązania.

  Z reguły integralnym elementem każdej takiej umowy ubezpieczenia jest sprawdzenie wiarygodności potencjalnego dłużnika, określenie maksymalnej wysokości jego możliwych zobowiązań oraz windykacja niezapłaconych w terminie należności. 

 • Gwarancje wadialne

  Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

  Cel ubezpieczenia

  Podstawowym celem gwarancji wadialnej jest spełnienie wymagań stawianych przez organizatora przetargu do wniesienia wadium bez konieczności blokowania w tym celu środków pieniężnych. Elementem dodatkowym jest zwiększenie wiarygodności uczestnika przetargu.

  Zakres ubezpieczenia

  Przedmiotem gwarancji wadialnej jest zobowiązanie ubezpieczyciela do zapłaty określonej kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu wybrany do realizacji zadania, nie przystępuje do jego wykonania. Warunki gwarancji oraz okres jej obowiązywania mogą być zależne od szczegółowych wymagań organizatora przetargu.

 • Gwarancje zwrotu zaliczki

  Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

  Cel ubezpieczenia

  Zabezpieczenie zamawiającego na wypadek niewykonania umowy lub jej rozwiązania przez podmiot, który pobrał zaliczkę na wykonanie tej umowy. Z punktu widzenia wykonawcy gwarancja zwiększa jego wiarygodność.

  Zakres ubezpieczenia

  Przedmiotem gwarancji zwrotu zaliczki jest wypłata przez ubezpieczyciela określonej kwoty w przypadku niewykonania umowy lub jej rozwiązania przez podmiot, który otrzymał zaliczkę na poczet jej wykonania. Beneficjentem gwarancji jest w tym przypadku zamawiający, a szczegółowe warunki udzielanej gwarancji ustalane są zależnie od jego wymagań. 

 • Gwarancje NWK

  Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

  Cel ubezpieczenia

  Gwarancja NWK zabezpiecza zamawiającego, a w szczególności właściwe wykonanie zobowiązań wykonawcy zgodnie z zawartą umową. Z punktu widzenia wykonawcy gwarancja NWK zwiększa jego wiarygodność oraz z reguły jest wypełnieniem formalnych wymagań zamawiającego.

  Zakres ubezpieczenia

  Przedmiotem gwarancji należytego wykonania kontraktu jest zobowiązanie ubezpieczyciela do zapłaty określonej sumy pieniężnej (z reguły określonej procentowo w stosunku do wartości całego kontraktu) w przypadku, kiedy wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie.
  Szczegółowe warunki gwarancji NWK w tym okres obowiązywania gwarancji określa z reguły zamawiający.

 • Gwarancje UWiU

  Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

  Cel ubezpieczenia

  Gwarancja UWiU zabezpiecza zobowiązania z tytułu rękojmi za wady lub zobowiązania gwarancyjne za usunięcie wad i usterek wynikających z realizacji kontraktu lub - rzadziej - dostawy towarów. 

  Zakres ubezpieczenia

  Przedmiotem gwarancji usunięcia wad i usterek jest zobowiązanie ubezpieczyciela do zapłaty określonej sumy pieniężnej (z reguły określonej procentowo w stosunku do wartości całości kontraktu lub wartości dostarczonych towarów) w przypadku, kiedy wykonawca lub dostawca nie wykonał należnych zobowiązań wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji jakości po wykryciu wad lub usterek. 

  Szczegółowe warunki gwarancji UWiU określane są przez zamawiającego lub strony w zawartej umowie.

Ubezpieczenia OC

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Zależnie od osoby ubezpieczonej i podstawy jej odpowiedzialności rozróżnia się m.in. ubezpieczenia OC: w życiu prywatnym, zawodowe, ogólne działalności gospodarczej, za produkt, spedytora lub przewoźnika, członków zarządu i inne

 • OC w życiu prywatnym

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

  Cel ubezpieczenia

  Pokrycie finansowych zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w życiu prywatnym. Ubezpieczenie OC daje tu poczucie bezpieczeństwa osobie fizycznej.

  Zakres ubezpieczenia

  W przypadku osób fizycznych ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla zobowiązań wynikających z odpowiedzialności deliktowej takiej osoby w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub w związku z posiadanym, prywatnym mieniem.

  Z reguły ochrona udzielana jest dla zdarzeń związanych:

  • z posiadanymi nieruchomościami, w tym m.in. dla szkód wodociągowych, odpadnięcia części budynku,
  • z posiadanymi ruchomościami,
  • przez posiadane zwierzęta.

  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może być samoistną umową ubezpieczenia. Częściej jednak jest to element szerszego pakietu ubezpieczeń, np. pakietu ubezpieczenia domu i mieszkania lub ubezpieczenia turystycznego. 

 • OC zawodowe

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

  Cel ubezpieczenia

  Pokrycie zobowiązań wynikających z profesjonalnie prowadzonej działalności zawodowej w tym przede wszystkim wykonywania tzw. wolnego zawodu. Ubezpieczenia OC zawodowego bardzo często są - dla określonych grup zawodowych - ubezpieczeniami obowiązkowymi.

  Zakres ubezpieczenia

  Ochrona udzielana w ubezpieczeniu OC zawodowego będzie określona każdorazowo w umowie ubezpieczenia, a w przypadku umów ubezpieczeń obowiązkowych oparta na odpowiednich dla danej grupy zawodowej aktach prawnych. Z reguły ochrona udzielana jest dla szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom trzecim wskutek wykonywania czynności zawodowych.

  Wysokość sumy gwarancyjnej jest tu określona w umowie. W przypadku umów ubezpieczeń obowiązkowych minimalna suma gwarancyjna określana jest we właściwych aktach prawnych. 

 • OC ogólne

  Ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa

  Cel ubezpieczenia

  Pokrycie zobowiązań przedsiębiorcy związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem lub posiadanym przez to przedsiębiorstwo mieniem. Zależnie od wybranego zakresu ubezpieczenia OC ogólne pokrywa przede wszystkim zobowiązania deliktowe lub deliktowe i kontraktowe.

  Zakres ubezpieczenia

  W ubezpieczeniu OC ogólnym możliwe jest pokrycie bardzo szerokiego zakresu odpowiedzialności przedsiębiorcy. Podstawą jest najczęściej odpowiedzialność deliktowa za czyny niedozwolone związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Podstawową odpowiedzialność można z reguły rozszerzyć o odpowiedzialność:

  • wobec pracowników,
  • wobec wynajmującego lub współnajemców,
  • kontraktową wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

  Zakres odpowiedzialności kontraktowej powinien być zawsze bardzo szczegółowo określony w umowie ubezpieczenia i dostosowany do specyfiki działania przedsiębiorcy. Dla typowych zakresów działalności wielu ubezpieczycieli oferuje w tym zakresie wyspecjalizowane ubezpieczenia.

 • OC za produkt

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt

  Cel ubezpieczenia

  Pokrycie zobowiązań producenta, importera lub dystrybutora wynikających z odpowiedzialności za wady produktu lub odpowiedzialności osób wprowadzających produkt do obrotu za szkody wyrządzone przez ten produkt.

  Zakres ubezpieczenia

  Zależnie od rodzaju produktu oraz statusu ubezpieczonego przedsiębiorcy umowa ubezpieczenia OC za produkt może obejmować odpowiedzialność za wady produktu lub odpowiedzialność osób wprowadzających produkt do obrotu. Podstawowy zakres ubezpieczenia może być rozszerzany zależnie od rodzaju produktu lub rynków zbytu. Możliwe jest objęcie ochroną na przykład:

  • odpowiedzialności za połączenie lub zmieszanie wadliwego produktu,
  • odpowiedzialności z tytułu produktu na rynkach USA i Kanady.

  Ochroną ubezpieczeniową może być objęta również odpowiedzialność za tzw. czyste straty finansowe.

 • OCP i OCS

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora

  Cel ubezpieczenia

  Pokrycie zobowiązań wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub umowy spedycji bądź w ruchu krajowym, bądź międzynarodowym.

  Zakres ubezpieczenia

  Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora pokrywa przede wszystkim roszczenia kontrahentów związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu lub umowy spedycji. Poza wypłatą samego należnego kontrahentowi odszkodowania ubezpieczyciel OC pokrywa również:

  • koszty obrony przed nienależnym lub zbyt wysokim roszczeniem,
  • koszty ratownictwa w tym przede wszystkim koszty mające na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów.
 • D&O

  Ubezpieczenie władz spółek / podmiotów

  Cel ubezpieczenia

  Zapewnienie możliwości wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez członków władz spółek lub innych podmiotów przy wykonywaniu ich obowiązków. Ubezpieczenie może pokrywać odpowiedzialność osobistą ubezpieczonych osób oraz zabezpieczać interesu spółki lub jej udziałowców.

  Zakres ubezpieczenia

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek (lub innych podmiotów) powinno być zawierane dla członków organów (zarządy, rady nadzorcze). Ubezpieczenie to może być też zawierane dla innych osób mogących wyrządzić istotne szkody spółce lub jej udziałowcom (dyrektorzy najwyższego szczebla, głowny księgowy itp.).

  Poza odpowiedzialnością osobistą osób objętych ubezpieczeniem możliwe jest objęcie ochroną odpowiedzialności spółki za czyny osób zasiadających w jej organach. Możliwe jest też rozszerzenie standardowego zakresu pokrycia o zobowiązania wynikające:

  • z tytułu zobowiązań podatkowych,
  • kar administracyjnych,
  • roszczeń większościowych udziałowców.

Ubezpieczenia osobowe

 • Ochrona prawna

  Ubezpieczenie ochrony prawnej

  Cel ubezpieczenia

  Pokrycie kosztów obrony w sprawach karnych lub cywilnych, albo pokrycie kosztów prawnych i procesowych w przypadku domagania się należnego odszkodowania lub prowadzenia sporu prawnego.

  Zakres ubezpieczenia

  Odpowiedni zakres ubezpieczenia będzie dobrany zależnie do osoby obejmowanej ochroną ubezpieczeniową oraz okoliczności, w których ta osoba ma występować. Do najczęstszych umów ubezpieczenia ochrony prawnej należą ubezpieczenia ochrony prawnej:

  • w życiu prywatnym,
  • dla wyjeżdzających za granicę,
  • w związku ze zdarzeniami komunikacyjnymi,
  • przedsiębiorców.
 • Ubezpieczenia grupowe na życie

  Umowa ubezpieczenia na życie zawierana w formie grupowej

  Cel ubezpieczenia

  Zabezpieczenie osób bliskich osobie ubezpieczonej na wypadek jej śmierci. Najczęściej również zapewnienie świadczenia w przypadku choroby osoby ubezpieczonej, choroby lub śmierci osób jej bliskich. Dla pracodawcy grupowa umowa ubezpieczenia na życie pracowników może być dodatkowym benefitem oferowanym im w związku z zatrudnieniem.

  Zakres ubezpieczenia

  Wybór zakresu ubezpieczenia grupowego na życie dokonywany jest najczęściej dla całej grupy osób ubezpieczonych. Grupę taką mogą tworzyć pracownicy przedsiębiorstwa, członkowie grupy zawodowej (np. izby lub stowarzyszenia zawodowego) lub inne osoby zorganizowane. Z reguły ochrona jest udzielana na wypadek:

  • śmierci osoby ubezpieczonej (wypłata przekazywana jest dla wskazanego beneficjenta),
  • śmierci osób bliskich,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego lub osób bliskich,
  • choroby.

  Wiele programów grupowego ubezpieczenia na życie pozwala na indywidualną kontynuację umowy ubezpieczenia. 

 • Przedłużone gwarancje

  Ubezpieczenie przedłużonej lub rozszerzonej gwarancji

  Cel ubezpieczenia

  Dla posiadacza rzeczy pokrycie kosztów naprawy jej zepsucia po okresie udzielanej standardowo przez producenta gwarancji lub po okresie rękojmi. 

  Zakres ubezpieczenia

  Ochrona ubezpieczeniowa przy przedłużonych lub rozszerzonych gwarancjach zależna będzie od rzeczy, dla której taka gwarancja jest udzielana oraz programu z reguły oferowanego przez producenta lub dystrybutora rzeczy.

 • GAP

  Ubezpieczenie wartości rezydualnej

  Cel ubezpieczenia

  Pokrycie różnicy pomiędzy faktyczną wartością przedmiotu ubezpieczenia (pojazdu lub innej rzeczy), a jej wartością zakładaną lub wartością pozostałego do spłaty kredytu.

  Zakres ubezpieczenia

  GAP (ang. Guaranteed Auto Protection lub Guaranteed Asset Protection) może występować w dwu podstawowych modelach, gdzie ubezpieczyciel zapewnia:

  • pokrycie różnicy pomiędzy faktyczną wartością przedmiotu ubezpieczenia w chwili zaistnienia losowej szkody, a kwotą kredytu pozostającą do spłaty,
  • pokrycie różnicy pomiędzy faktyczną wartością przedmiotu ubezpieczenia, a zakładają jego wartością w określonym momencie czasowym.

  W obu przypadkach zakłada się, iż faktyczna wartość przedmiotu ubezpieczenia jest lub może być mniejsza.

Wspólnoty mieszkaniowe

 • Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

  Nasza agencja od wielu lat specjalizuje się w ubezpieczeniach dla wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy i okolic. Przez te lata udało nam się wypracować skuteczny program ubezpieczeniowy, dzięki któremu oferujemy odpowiedni zakres ubezpieczenia dostosowany do specyfiki, wielkości i potrzeb danej wspólnoty.

  Dzięki długoletniemu doświadczeniu zapewniamy też obsługę posprzedażową na najwyższym poziomie i pomoc w razie wystąpienia szkody.

  Ubezpieczenie wspólnoty w zależności od wybranego zakresu powinno zawierać:

  • Ubezpieczenie budynków i budowli od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk (all risk)
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży, w tym dodatkowa opcja od kradzieży zwykłej (np. dla zewn. kamer monitoringu)
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii (np. windy)
  • Ubezpieczenie mienia od wandalizmu, w tym graffiti
  • Ubezpieczenie oszkleń od stłuczenia
  • Ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej
  • Ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty

  Bardzo ważne jest ustalenie sum ubezpieczenia na właściwym poziomie, co pozwala uniknąć tzw. niedoubezpieczenia i w konsekwencji proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania w razie szkody.

  Natomiast dzięki odpowiedniemu dobraniu klauzul dodatkowych do każdego ryzyka, można znacznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia obejmując nim wiele zdarzeń, które w standardowej polisie są poprostu wyłączone (np. upadek drzewa, przeciekanie dachu, pękanie mrozowe, katastrofa budowlana, zamieszki, i wiele innych).

  Ubezpieczenie chroni wspólnotę, a przede wszystkim jej członków, przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Szeroki zakres produktów pozwala na optymalne dopasowanie, tak by zabezpieczyć majątek wspólnoty mieszkaniowej oraz utrzymać ją w należytym stanie technicznym.

  Ubezpieczenia mienia

  Zabezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (m.in.: powodzi, uderzenia pioruna, huraganu, zalania, ciężaru śniegu lub lodu, dymu, pękania rur, upadku drzew lub masztów). Ubezpieczenie obejmuje budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budowle, obiekty małej architektury, maszyny i urządzenia, wyposażenie.

  Klauzule dodatkowe

  Jeżeli wspólnota korzysta z podstawowego ubezpieczenia może również skorzystać z dodatkowych zabezpieczeń na wypadek: terroryzmu, aktów wandalizm, prac remontowych, szkód mechanicznych i elektrycznych, przepięć. Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom wspólnota uchroni się przed nieprzewidzianymi kosztami, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest dosyć wysokie.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  Ochrona związana z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomością z rozszerzeniem o następujące klauzule:

  • OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
  • OC parkingów strzeżonych
  • OC szkód wzajemnych

  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

  Zabezpieczanie na wypadek szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunkiem, w tym koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń w wyniku włamania lub usiłowania dokonania włamania. Na wniosek zakres może zostać rozszerzony o ryzyka dewastacji.

  Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych

  Towarzystwo pokrywa szkody polegające na rozbiciu, stłuczeniu lub pęknięciu. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, koszty ustawień i rozbiórki rusztowań lub wynajmu podnośników.

  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu

  Ubezpieczenia chroni na wypadek szkód wyrządzonych przez członków zarządu wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu (np. na skutek zawinionego działania lub zaniechania).

  Pokrywane są:

  • straty rzeczywiste
  • czyste straty finansowe poniesione przez wspólnotę mieszkaniową
  • koszty postępowania sądowego/pojednawczego (prowadzonego w związku z roszczeniami)

  Dzięki kompleksowemu ubezpieczeniu wspólnota jest przygotowana na różne zdarzenia, którym wspólnie stawi czoła. Skorzystaj z darmowej porady naszego konsultanta. Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu optymalnych zestawień ubezpieczeń dla wspólnot. Dzięki temu otrzymasz od nas najlepszą z możliwych ofert.

Kancelarie notarialne

 • Ubezpieczenie kancelarii notarialnych

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego. Zapewnij sobie ochronę i bezpieczeństwo podczas wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Nie ryzykuj – warto mieć zabezpieczenie!

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC notariuszy to:

  • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem prowadzonej działalności
  • zwiększenie wiarygodność wobec kontrahentów
  • poczucie bezpieczeństwa – w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej, do której naprawienia jesteś zobowiązany, Towarzystwo wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie
  • minimalizacja ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową

  Dodatkowo polecane ubezpieczenia dla notariuszy:

  • OC nadwyżkowe – na dużo większą sumę gwarancyjną, która pokryje roszczenia
  • ubezpieczenie przerw w działalności kancelarii prawnych
  • ubezpieczenie majątku firmy (ochrona na wypadek pożaru, włamania)
  • ubezpieczenie NNW z rozszerzeniem o niezdolność do pracy z tytułu np. pobytu w szpitalu

  Dzięki kompleksowemu ubezpieczeniu utrzymasz stabilność finansową w każdej sytuacji. Kontaktując się z naszym konsultantem otrzymasz darmową poradę dotyczącą ubezpieczenia oraz pomoc w dopasowaniu optymalnego wariantu ubezpieczenia.


  OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO – przedmiot i zakres tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ubezpieczenie chroni odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody powstałe w związku udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub z zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, o ile są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych:

  • 100.000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
  • 75.000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

  Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 Art. 4. 1. Podmiotami leczniczymi są:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
  • posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  • jednostki wojskowe w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

  Organem prowadzącym rejestr podmiotów leczniczych jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego.

  OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY I DENTYSTÓW – adresowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę lekarską. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą minimalna suma gwarancyjna wynosi: 75.000 Euro na jedno zdarzenie i 350.000 Euro na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Ubezpieczenie nie obejmuje:

  • szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia
  • szkody polegającej na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta
  • szkody polegającej na zapłacie kar umownych
  • szkody powstałej w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką
  • medycyny estetycznej

  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY I DENTYSTÓW – proponujemy lekarzom i lekarzom dentystom nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC oraz poszukującym zakresu ubezpieczenia OC innego, niż objęty ubezpieczeniem obowiązkowym, tj. ochrony ubezpieczeniowej przed: szkodami w mieniu wyrządzonymi podczas udzielania świadczeń, szkodami w mieniu i na osobie związanymi z posiadaniem sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych, szkodami w mieniu najmowanym, szkodami osobowymi związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką, szkodami powstałymi w wyniku udzielania pierwszej pomocy lekarskiej na terenie Europy, szkodami polegającymi na naruszeniu praw pacjenta, szkodami powstałymi wskutek udzielania świadczeń w ramach medycyny estetycznej.

  OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – adresowane jest do pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową działalność leczniczą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą minimalna suma gwarancyjna wynosi: 30.000 Euro na jedno zdarzenie i 150.000 Euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Z kolei zakresem nie są objęte:

  • szkody wyrządzone przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia
  • szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta
  • szkody polegające na zapłacie kar umownych
  • szkody powstałe w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką
  • szkody w związku ze świadczeniem medycyny estetycznej

  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – adresujemy do pielęgniarek oraz położnych, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC oraz które poszukują ochrony innej niż ta wynikająca z obowiązkowego ubezpieczenia OC, np. przed: szkodami w mieniu wyrządzonymi podczas udzielania świadczeń, szkodami w mieniu i na osobie związanymi z posiadaniem sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych, szkodami w mieniu najmowanym, szkodami osobowymi związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką, szkodami powstałymi w wyniku udzielania pierwszej pomocy lekarskiej na terenie Europy, szkodami polegającymi na naruszeniu praw pacjenta.

  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ FIZJOTERAPEUTY – zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami błędów medycznych podczas wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także innych niepożądanych zdarzeń oraz szkód w mieniu pacjenta. W zależności od oferty zakładu ubezpieczeń zakres może obejmować także straty finansowe powstałe u pacjentów w następstwie szkody osobowej, np. utracone korzyści, oraz ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta. W pakiecie razem z OC fizjoterapeuty możemy też spotkać ochronę prawną i ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny.

Ubezpieczenia sportowców

 • Ubezpieczenia sportowców

  Sukces sportowca polega na trwałości i niezawodności, dlatego tak ważne jest, by zabezpieczyć się na wypadek kontuzji lub konieczności długotrwałego leczenia. Zaletą tego ubezpieczenia jest elastyczność, dzięki której można dopasować jego zakres do potrzeb i specyfiki uprawianego sportu.

  Ubezpieczenie można dostosować pod względem:

  • czasu ochrony
  • zakresu ochrony
  • wysokości sumy ubezpieczenia
  • świadczeń dodatkowych

  Ubezpieczenie skierowane jest w szczególności do:

  • sportowców (zarówno zawodowców, jak i amatorów)
  • klubów/stowarzyszeń sportowych
  • trenerów, instruktorów
  • osób rekreacyjnie uprawiających sport

  Korzyści:

  • zabezpieczenie na wypadek doznanej kontuzji, długotrwałego leczenia
  • zabezpieczenie własnego majątku w przypadku roszczeń o odszkodowanie od osoby trzeciej

  Dzięki kompleksowej ofercie zachowasz bezpieczeństwo, uprawiając nawet bardzo ryzykowne sporty.

  Chcesz dowiedzieć się jakie ubezpieczenie jest dla Ciebie optymalne?

  Nasz konsultant pomoże dopasować Ci zakres do potrzeb i specyfiki uprawianego przez Ciebie sportu.

Udostępnij na Google+
Projekt i realizacja © 2017 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS, studio graficzne, portale internetowe. Materiały zawarte na stronie chronione są prawem.
stat4u