ubezpieczenia leasing kredyty

razem z Wami ponad 20 lat, doświadczenie zobowiązuje

55 642 18 81, 509 415 837

ul. Związku Jaszczurczego 13C, Elbląg

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne i rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych jest:
MULTIAGENCJA K&F,
REGON 170369302, NIP 578-215-80-82
ul. Związku Jaszczurczego 13C, 82-300 Elbląg, tel. 55 642 18 81
e-mail: biuro@kif.elblag.com.pl

Mając na uwadze obowiązki wynikające z regulacji prawnych odnośnie ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż Państwa dane otrzymywane przez nas poprzez arkusz kontaktowy na stronie internetowej www.kif.elblag.com.pl oraz z korespondencją e-mail – zarówno tą zamawianą jak i niezamawianą, przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi bądź nadawania wysyłek do osób, które wyraziły na to zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa.

Informujemy, iż nadsyłając do nas korespondencję wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej, stajemy się ich administratorem, współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym.

Każdemu z Państwa przysługuje prawo do:

 • informacji o statusie swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.

Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji – w skrzynkach e-mail, a także w postaci wydruków jako akta prowadzonych spraw. Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.

Informujemy jednocześnie, iż osoby prowadzące korespondencję z domeny „kif.elblag.com.pl” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.

Powyższa klauzula stanowi przedmiot prawa autorskiego Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Autorzy zezwalają na nieograniczone stosowanie ww. klauzuli po uprzednim uzyskaniu zgody. O zgodę można zwracać się na adres fioi@fioi.org.

Jednoczenie Pragniemy Państwu zagwarantować realizację współpracy z poszanowaniem zachowania prywatności oraz zasad bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych, które przybierają postać zapisów elektronicznych bądź dokumentów papierowych.

Informujemy, iż uzyskaliśmy zgodność z wymaganiami RODO, w związku z czym nadzorujemy procesy i rozwiązania organizacyjne, które zapewnią Państwu korzystanie z pełni praw zagwarantowanych w RODO.

ADO gwarantuje zaangażowanie adekwatnych środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ADO wdrożył i respektuje procedury postępowania z incydentami naruszeń danych osobowych, włącznie z koniecznością powiadamiania o takich naruszeniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czasie 72 godzin od uzyskania informacji o takim naruszeniu.

W imieniu ADO – Właściciel, Artur Konopka

§1.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Operatorem strony internetowej i Danych Osobowych jest: K&F z siedzibą w Elblągu przy ulicy Związku Jaszczurczego 13 C-D, działający pod nazwą handlową „MULTIAGENCJA K&F”. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email konopka@op.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.kif.elblag.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane Osobowe przetwarzane są przez Operatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO w celu realizacji usług udostępnianych przez serwis, udostępniony Użytkownikowi za pośrednictwem dowolnego narzędzia (przeglądarka internetowa, aplikacja mobilna, itp.).
 3. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu:
  • Określenia wymagań i potrzeb Użytkownika w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz określenia wymagań i potrzeb Użytkownika w zakresie produktów finansowych i przedstawienia propozycji finansowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. a, tj. Pani/ Pana zgody;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Operatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  • d. w celu wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ile ma zastosowanie.
 4. Operator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, a w celu określenia Pani/ Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia, propozycji umów finansowania oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione zakładom ubezpieczeń i instytucją finansowym.
 6. Użytkownikowi Przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności przysługuje Użytkownikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje mu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora. Podanie danych osobowych w celu określenia wymagań Użytkownika i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz określenia wymagań Użytkownika i potrzeb w zakresie produktów finansowych i przedstawienia propozycji produktów finansowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej propozycji ubezpieczenia lub propozycji finansowej.
 7. Operator przetwarza w imieniu własnym jedynie takie Dane Osobowe Użytkownika, które zostały przez niego podane i które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 8. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie przez niego z niektórych Funkcji Użytkowych.
 9. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług i RODO.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa wynikających należy wysłać wiadomość na adres Operatora.
 11. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy:
  • Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
  • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
  • będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji umowy.
 12. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania Danych Osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym nastąpi na zasadach zapewniających ochronę Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO na poziomie co najmniej takim samym, jak u Administratora.
 13. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze zbioru danych zarejestrowanego przez Administratora na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Prośbę o usunięcie danych Użytkownika dostarcza pisemnie w formie skanu na adres e-mail konopka@op.pl bądź na adres korespondencyjny K&F 82-300 Elbląg, Związku Jaszczurczego 13C-D.
 14. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 2.

Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych celu korzystania z usług Serwisu kif.elblag.com.pl:
  • a) Dane ubezpieczającego i/lub strony finansowanej
  • b) Dane osób ubezpieczonych i/lub strony finansowanej
  • c) Dane przedmiotu ubezpieczenia i/lub przedmiotu finansowania

  Każde przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i musi być oparte na właściwej podstawie prawnej. Dane, jakie w szczególności przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności:

  • podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), data urodzenia, PESEL,
  • dane kontaktowe (adres email, numer telefonu),
  • dane dokumentów tożsamości,
  • numer NIP, REGON,
  • dane umowne, w tym dane dotyczące zamawianych i posiadanych pojazdów (numery VIN, numery rejestracyjne),
  • dane finansowe, dane księgowe, numery rachunków bankowych,
  • historia zleceń serwisowych,
  • historie zawartych transakcji zakupu towarów i usług,
  • dane dotyczące procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych,
  • dane dotyczące procesów płatności,
  • dane internetowe – dane transmisyjne,
  • dane z monitoringu.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator oświadcza, że odbiorcami Danych Osobowych będą Ubezpieczyciele i instytucje finansowe.

§ 3.

Prawa, jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie, stały się nieaktualne,
 • prawo do usunięcia danych – czyli do usunięcia tych danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo do żądania ograniczeni przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub w sytuacji, gdy przetwarzanie danych przez administratora będzie dla Państwa niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  Sprzeciw „marketingowy” – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania zobowiązuje nas do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Maja Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Podstawą zaprzestania przetwarzania danych w takiej sytuacji jest wykazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych:

  Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody lub w związku z zawartą umową a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Jesteśmy także zobowiązani do przekazania tych danych wskazanemu nam przez Państwa innemu administratorowi. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego, którym aktualnie jest:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  Polska
  więcej informacji na www.uodo.gov.pl
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

  W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 4.

Informacja o WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI podania danych


Podanie nam Państwa danych osobowych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy i dokonania zakupu towarów lub usług,
 • warunkiem realizowania przez Administratora obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi, prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
 • dobrowolne – w przypadku, gdy chodzi o zgodę na marketing produktów i usług.

Odmowa podania danych skutkować będzie tym, że:

 • możemy odmówić zawarcia umowy,
 • możemy odmówić prowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozstrzygania Państwa roszczeń
 • możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.

§ 5.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji


Informujemy, że dotyczące Państwa decyzje, podejmowane przez Administratora danych w ramach prowadzonej przez nas działalności (np. w sprawie zawierania umów), nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym na profilowaniu.


§ 6.

Polityka Cookies

 1. Polityka Cookies reguluje podstawowe zasady związane ze stosowaniem plików Cookies wykorzystywanych na wszystkich stronach internetowych Opertatora.
 2. Przyjęcie od Użytkowników zgody na przechowywanie plików Cookies wynika z przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 3. Pliki Cookies są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na urządzeniu końcowym, przeznaczonym do korzystania ze stron internetowych Operatora. Strona internetowa Operatora może uzyskiwać do nich dostęp. Więcej o sposobie funkcjonowania plików Cookies można dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/, do którego prawa autorskie przysługują IAB Polska.
 4. Wykorzystywane pliki Cookies pozwalają lepiej spełnić oczekiwania Użytkowników poprzez ułatwienie dostępu do informacji. Pliki te ułatwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika oraz wyświetlanie strony dopasowanej do jego indywidualnych preferencji.
 5. Celem zbierania plików Cookies nie jest identyfikacja Użytkownika lecz w szczególności zapewnienie mu wygody m.in. dzięki utrzymywaniu sesji lub zapamiętywaniu jego aktywności na stronach internetowych co zapewnia łatwiejsze korzystanie z nich w przyszłości, a także ułatwia zbieranie statystyk dla lepszego dopasowania struktury stron dla wygody Użytkowników.
 6. Pliki Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym jak i unikalny numer.
 7. Pliki Cookies mogą być też wykorzystywane w celach dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, realizacji kampanii reklamowych a także integracji serwisu z portalami społecznościowymi.
 8. Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką serwery na których zlokalizowane są strony Operatora przechowują dane techniczne zawarte w zapytaniach HTTP kierowanych do serwerów, wśród nich:
  • czasy nadejścia zapytań,
  • czasy wysłania odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienta,
  • publiczne adresy IP, z których przeglądane są treści informacyjne Portalu
  • adres URL strony odwiedzonej poprzednio przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście na stronę Portalu nastąpiło za pomocą przekierowania,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 9. Pliki Cookies na stronach Operatora, z definicji nie zbierają Danych Osobowych. Wyjątkiem są sytuacje, gdy Użytkownik samodzielnie tak postanowi, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku, np. wypełniając formularz kontaktowy.
 10. Dane Osobowe są zbierane tylko w ramach spełnienia określonych celów lub funkcji dla Użytkownika i podlegają właściwej ochronie. Dane te przetwarzane są przez Operatora jako ich administratora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozdziału 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych udzielana jest w celu przedstawienia Kwotacji Ubezpieczycieli i Instytucji Finansowych, pomocy w wyborze najkorzystniejszej Kwotacji i propozycji, a także w celu marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym.
 11. Na portalu Operatora zbierane są w szczególności 3 rodzaje plików Cookies:
  • sesyjne – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w ustawionych dla plików Cookies parametrach lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika,
  • podmiotów zewnętrznych – które pozwalają przede wszystkim dostosować serwis do preferencji użytkowników lub umożliwiają dostosowanie treści reklam wyświetlanych użytkownikom w oparciu o usługę Google Analytics. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics lub dostosowywać reklamy Google na stronie https://www.google.com/settings/ads.
 12. Usunięcie przez Użytkownika plików Cookies z pamięci przeglądarki lub brak zgody na ich wykorzystywanie może doprowadzić do ograniczenia albo utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu.
 13. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików Cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od przeglądarki użytkownika, może być dostępna także możliwość określenia szczegółowych warunków przechowywania plików Cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików Cookies wykorzystywanych przez niektóre witryny, blokowanie jedynie określonych plików Cookies lub usunięcie pojedynczych plików Cookies, które są już przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Jeżeli przeglądarka Użytkownika akceptuje określone pliki Cookies, użytkownik tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików Cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
 14. W przypadku zmiany postanowień polityki Cookies, zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje do niniejszych zapisów.
Udostępnij na Google+
Projekt i realizacja © 2017 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS, studio graficzne, portale internetowe. Materiały zawarte na stronie chronione są prawem.
stat4u