ubezpieczenia leasing kredyty

razem z Wami ponad 20 lat, doświadczenie zobowiązuje

55 642 18 81, 509 415 837

ul. Związku Jaszczurczego 13C, Elbląg

PORADNIK - UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje kompleksową ochronę oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Podstawowym celem polisy turystycznej jest zapewnienie pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju. Aby mieć pewność, że ubezpieczenie na pewno pozwoli pokryć wszelkie możliwe koszty za granicą, należy odpowiednio dobrać elementy ochrony oraz wysokość sum ubezpieczenia.

Obowiązkowym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Dodatkowo polisa turystyczna może zawierać przede wszystkim:

 • OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ochronę bagażu i sprzętu sportowego,
 • podróżne assistance,
 • koszty prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych.

Choć zakres ubezpieczenia można elastycznie kształtować, warto zastanowić się nad jak najszerszą ochroną. Spowoduje to co prawda niewielki wzrost składki, ale pozwoli uniknąć bardzo wysokich wydatków, gdy dojdzie do szkody za granicą.

 • Co daje EKUZ a co ubezpieczenie turystyczne?

  Problemy ze zdrowiem podczas zagranicznego wyjazdu mogą nie tylko zepsuć nam urlop, ale także znacznie obciążyć portfel. Dlatego przed wyjazdem warto zagwarantować sobie odpowiednią ochronę. Przyda się zarówno Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jak i ubezpieczenie turystyczne. Czym różni się EKUZ od polisy turystycznej i dlaczego warto zadbać o oba dokumenty dowiecie się z tego poradnika.

  Co to EKUZ?

  Karta EKUZ to wydawana nieodpłatnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która gwarantuje bezpłatną opiekę medyczną podczas wyjazdów zagranicznych. Taki dokument może być ważny nawet przez 6 miesięcy i obowiązuje na terytorium całej Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. Jej posiadaczem może stać się każda osoba, która jest ubezpieczona w NFZ-ecie. Podczas zagranicznego wyjazdu EKUZ zapewnia opiekę medyczną, jednak tylko w placówkach publicznej służby zdrowia i na takich zasadach jakie obowiązują w danym kraju. Rzadko kiedy oznacza to całkowicie darmowe leczenie. Niekiedy za usługi, które w Polsce są bezpłatne, poza granicami kraju będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

  Co różni EKUZ i ubezpieczenie turystyczne?

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego warto wyrobić przed każdym zagranicznym wyjazdem, trzeba mieć jednak świadomość ograniczonej ochrony. Uzupełnieniem powinno być ubezpieczenie turystyczne.

  W przypadku zakupu polisy turystycznej liczyć można na zdecydowanie szerszy zakres ochrony. Umożliwia ono skorzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zgodnie z warunkami ubezpieczenia i to bez względu na charakter placówki medycznej. Polisa dla turystów prócz leczenia pokrywa także koszty assistance, np. transportu chorego do kraju, transportu kontuzjowanego narciarza ze stoku do szpitala, a także transportu zwłok do kraju.

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia

  To podstawowa i obowiązkowa ochrona dla uczestników zagranicznych wyjazdów, na której nie należy oszczędzać. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą uwalnia poszkodowanego w wypadku poza krajem od konieczności samodzielnego pokrywania wszelkich wydatków związanych z leczeniem. W ramach tego świadczenia towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się pokryć koszty związane m.in. z leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym oraz zwrócić koszty leków czy środków opatrunkowych, a także zapewnia poszkodowanemu transport.

  Kupując ubezpieczenie należy sprawdzić, czy i do jakiej kwoty ubezpieczyciel jest gotowy pokryć koszty transportu medycznego – z miejsca zdarzenia do placówki medycznej, a w wyjątkowych przypadkach także powrót do kraju. Trzeba zadbać, aby w ramach tego świadczenia odpowiedzialność ubezpieczyciela była jak największa, ponieważ transport do kraju np. w pozycji leżącej może być nieraz liczony w dziesiątkach tysięcy euro!

 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego

  Jednym z elementów polisy turystycznej jest ubezpieczenie bagażu i sprzętu w podróży, które pozwala złagodzić skutki finansowe ich utraty w wyniku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży. Ochrona działa w czasie całego wyjazdu podczas transportowania, przechowywania i użytkowania zarówno bagażu, jak i sprzętu sportowego. Kupno ochrony polega na wybraniu kwoty, do jakiej ubezpieczyciel będzie odpowiadał za utracone przedmioty.

  Bagaż można ubezpieczyć zazwyczaj na sumy nie przekraczające 3 tys. zł. Wyższa jest natomiast odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku sprzętu sportowego – nierzadko może to być nawet 10 tys. zł.

 • Ubezpieczenie NNW

  Polisa NNW dopełnia ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia za granicą, ponieważ zapewnia dodatkowe odszkodowanie po wypadku. Jest ono uzależnione od tego, na jaką sumę ubezpieczenia kupiona została ochrona, a także od tego, jaki jest wyrażony w procencie uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonej osoby. To istotne, aby górna granica finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela po wypadku była jak najwyższa – dzięki temu można liczyć na odpowiednio wysoką rekompensatę!

  Uwaga!

  Każdy ubezpieczyciel ma opracowaną własną tabelę urazów, zgodnie z którą dokonuje wypłat odszkodowania. Warto pamiętać, aby porównać z nią wysokość zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń rekompensaty!

 • Assistance, czyli pomoc w podróży

  Usługa assistance to inaczej całodobowa pomoc w podróży. Dzięki niej ubezpieczony może otrzymać wsparcie przede wszystkim przy organizacji działań medycznych, telefoniczną pomoc informacyjną (m.in. w przypadku opóźnień samolotu, zmian w przebiegu podróży, strajków itp.). Ubezpieczyciel pomoże również, gdy zajdzie konieczność wcześniejszego powrotu z wyjazdu oraz przy organizacji dalszej podróży. Assistance podróżne zapewnia też pomoc w razie zagubienia lub kradzieży gotówki, kart płatniczych i dokumentów oraz gwarantuje dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, a w wyjątkowych sytuacjach organizuje też opiekę nad dziećmi.

 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

  Ten element ubezpieczenia zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód, które na skutek braku ostrożności posiadacz polisy wyrządzi osobom trzecim (na zdrowiu oraz mieniu). W praktyce oznacza to, że gdy po spowodowanym wypadku, np. na stoku narciarskim lub na basenie, finansowymi konsekwencjami zdarzenia zajmie się dzięki OC towarzystwo ubezpieczeniowe. Co istotne, ochroną są objęte również zdarzenia powstałe w wyniku działania niepełnoletnich dzieci i pozostałych członków rodziny ubezpieczonego.

  Uwaga!

  Odpowiedzialność ubezpieczyciela określa w tym wypadku suma gwarancyjna, którą wybiera się podczas zakupu ochrony. Roszczenia poszkodowanych osób potrafią być bardzo wysokie, dlatego dla bezpieczeństwa dobrze jest ubezpieczyć się na jak najwyższą sumę.

 • Dodatkowe możliwości ubezpieczenia

  Nieprzewidziane sytuacje związane z wyjazdem nie kończą się na wypadku czy utracie bagażu. Warto o tym pamiętać i zastanowić się, czy nie warto do ubezpieczenia dołożyć również jeden z poniższych rodzajów ochrony:

  • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w wyjeździe
  • ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z wyjazdu
  • ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego
  • ubezpieczenie ochrony i pomocy prawnej
  • ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej

Co wchodzi w zakres Ubezpieczeń turystycznych

 • Czy potrzebne jest mi podczas wyjazdu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  Wykupienie takiej polisy zabezpiecza osobę ubezpieczoną przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie, której szkodę wyrządziła. Ciężar finansowy przerzucony jest wówczas na zakład ubezpieczeń. Istotną kwestią jest wybór odpowiedniej wysokości sumy gwarancyjnej (limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń). Suma gwarancyjna powinna być na adekwatnym do zagrożeń poziomie, ponieważ na osobie zobowiązanej do naprawienia szkody, spoczywa obowiązek pełnego odszkodowania, w skład którego mogą wchodzić nie tylko koszty związane z przywróceniem rzeczy do stanu przed szkodą, ale także straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Należy pamiętać, że w sytuacji wystąpienia szkody na osobie – dotyczącej organizmu ludzkiego, zobowiązany do wypłaty odszkodowania, może ponosić bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego, koszty rehabilitacji, zakupu odpowiednich protez, lekarstw, koszty zaleconej diety, opieki medycznej, przyuczenia do zawodu, przystosowania mieszkania dla osoby poszkodowanej oraz zadośćuczynienia a w skrajnych przypadkach renty. Biorąc pod uwagę taki scenariusz suma gwarancyjna powinna być określona na poziomie równowartości minimum 80 000 - 100 000 euro, czyli kwocie, która pozwoli na pokrycie wszelkich, a przynajmniej większości, kosztów związanych z naszą odpowiedzialnością za szkodę.

 • Inne dodatkowe ubezpieczenia

  Dodatkowe ubezpieczenia związane z wyjazdem wakacyjnym to, m.in.:

  • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej
  • ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej
  • ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego
  • ubezpieczenie ochrony i pomocy prawnej
  • ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej
 • Na jaką sumę ubezpieczyć koszty leczenia za granicą

  Wysokość sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnego limitu (kwoty) do którego ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń jest bardzo ważnym elementem polisy. Należy mieć na uwadze wysokie koszty leczenia w poszczególnych krajach, gdyż często pokrycie ich z własnej kieszeni może być bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Ustalając sumę gwarancyjną musimy założyć wariant pesymistyczny i przyjąć, że może zajść wypadek, na skutek którego doznamy znacznego uszczerbku na zdrowiu, a leczenie będzie wymagało użycia wyjątkowo kosztownych i specjalistycznych metod. Patrząc na praktyczne przykłady w tym zakresie zasadnym jest rozpatrywanie limitów na poziomie minimum równowartości 10 000 euro. Na wyjazdy do krajów takich jak Kanada i Stany Zjednoczone powinno się ustalać limity wyższe od standardowych, bowiem koszty leczenia na terytoriach wskazywanych państw są wyjątkowo wysokie. Powinny być one określone na minimalnym poziomie równowartości 20 000 – 30 000 USD.

 • Ubezpieczenie pomoc w podróży

  Umowa ubezpieczenia pomocy w podróży obejmuje świadczenia na rzecz osób poszkodowanych i ich bliskich w nagłych sytuacjach. Zazwyczaj możemy liczyć na udzielenie informacji o działaniach jakie należy podjąć w razie nieprzewidzianego zdarzenia oraz pomoc w zakresie, np. rezerwacji biletów i hoteli, udzielenia porady medycznej, organizacji dostarczenia leków, opieki nad dziećmi, postępowania w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, a także pomoc prawną w przypadku, gdy wejdziemy w konflikt z prawem. Zakres udzielanej w nagłych sytuacjach pomocy zależy od wykupionej opcji ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

  W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa dotyczy roszczenia osób trzecich za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez ubezpieczonego. Potrzeba wypłaty odszkodowania będzie miała miejsce, jeżeli z naszej winy doszło do uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała innej osoby. Rodzicami bądź opiekunowie odpowiadają również za szkody wyrządzone przez nieletnie dzieci.

  Najczęściej stosowane przez ubezpieczycieli wyłączenia odpowiedzialności obejmują szkody:

  • wyrządzone przez ubezpieczonego osobom bliskim, wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność
  • wyrządzone w stanie ograniczonej świadomości ubezpieczonego, m.in.: w stanie po spożyciu alkoholu, leków, narkotyków
  • powstałe w związku z chorobami przewlekłymi
  • wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej
  • powstałe w związku z uprawieniem sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka, brania udziału w zawodach, wyścigach, treningach sportowych
  • wyrządzone przez zwierzęta, których ubezpieczony jest właścicielem.
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW

  Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego polegające na trwałym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli wypadek był spowodowany:

  • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego
  • prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień
  • niewłaściwym leczeniem albo niewłaściwie wykonanymi zabiegami
  • działaniami wojennymi, aktami terroru, stanem wojennym lub udziałem ubezpieczonego w zamieszkach akcjach protestacyjnych, chyba, że ubezpieczony zostanie niespodziewanie dotknięty  zdarzeniami wojennymi, aktami terroru
  • wylewem krwi do mózgu, zawałem, udarem

  Chcąc  zabezpieczyć się przed nieszczęśliwymi wypadkami związanymi z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych, a także udziałem w zawodach, wyścigach i treningach sportowych, musimy zapłacić dodatkową składkę. Definicję oraz wyszczególnienie sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka  znajdziemy w o.w.u. Uwaga – zdarza się, że sport niewymieniony w o.w.u., który w naszej opinii jest całkiem zwyczajny, może być przez ubezpieczyciela uznany za ekstremalny. 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Co zrobić, aby po wypadku za granicą sprawnie uzyskać pomoc? O czym należy poinformować ubezpieczyciela przed wyjazdem, aby uniknąć problemów po szkodzie? Odpowiedzi na te pytania sprawią, że wiedza o kupionej polisie będzie pełna, a na zagraniczny wyjazd będzie można udać się bez niepotrzebnych zmartwień.

 • Jakie ubezpieczenie narciarskie wybrać?

  Blisko jedna czwarta Polaków deklaruje umiejętność jazdy na nartach lub snowboardzie. Zdecydowana większość miłośników sportów zimowych oddaje się swojej pasji przynajmniej raz w roku. Choć coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności posiadania ubezpieczenia przy tego typu zimowych wyjazdach, nie wszyscy wiedzą jakimi kryteriami kierować się przy zakupie polisy na wyjazd narciarski. W tym poradniku tłumaczymy, jakie ubezpieczenie narciarskie wybrać, aby zapewnić sobie potrzebną na stoku ochronę.

  Wyjazd na narty – jaki zakres ubezpieczenia?

  Wybierając się za granicę na aktywny zimowy urlop wielu narciarzy wyrabia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest potwierdzeniem objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Należy jednak pamiętać, że karta jedynie częściowo refunduje koszty leczenia. Istotne jest zatem, aby tak dobrać zakres dodatkowego ubezpieczenia narciarskiego, żeby w pełni uzupełnić braki EKUZ. Jaki zakres ubezpieczenia należy wybrać?

  Dobre ubezpieczenie na narciarzy cechuje kilka elementów, które powinny się w nim znaleźć. Najważniejszymi elementami polisy są koszty leczenia za granicą, które w przypadku urazów narciarskich mogą być bardzo wysokie. Doradzamy, aby zdecydować się na polisę gwarantującą odpowiedzialność ubezpieczyciela na poziomie minimum 20 tys. euro. Warto również zwrócić uwagę, aby ubezpieczenie obejmowało transport poszkodowanego do kraju.

  Równie istotnym elementem ochrony ubezpieczenia dla narciarza jest akcja ratownicza z użyciem śmigłowca lub akcja poszukiwawcza. Należy wybrać takie ubezpieczenie, które obejmować będzie te zagrożenia, a suma ubezpieczenia przeznaczona na ten cel nie powinna być niższa niż 10 tys. euro.

  Niezbędnym dodatkiem do polisy narciarza jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które przyda się na przykład w momencie zderzenia z innym narciarzem na stoku, w wyniku Twojego błędu. Pomocne może być także ubezpieczenie bagażu i sprzętu narciarskiego.

  Czym się kierować kupując ubezpieczenie na narty?

  Polisa dla narciarza musi odpowiadać charakterowi planowanego wyjazdu. Umożliwi to sprawne działania w razie wypadku, gdy potrzebna będzie pomoc ubezpieczyciela. Odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia daje również pewność, że towarzystwo wypłaci odszkodowanie adekwatne do szkody.

  Wybierając ubezpieczenie na narty należy pamiętać także, aby podczas zakupu polisy zadeklarować, że zamierza się uprawiać jakąś zimową dyscyplinę. Część zimowych aktywności uznawana jest za tzw. sporty wysokiego ryzyka, których nie obejmuje standardowa polisa. W przypadku tych dyscyplin na pomoc ubezpieczyciela możemy liczyć tylko pod warunkiem włączenia do ochrony ubezpieczenia dodatkowych ryzyk.

 • Jak zgłosić szkodę?

  Nieszczęśliwy wypadek, kradzież bagażu i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe potrafią zepsuć urlop, dlatego ważne jest, aby po szkodzie jak najszybciej zgłosić się do ubezpieczyciela. Aby to zrobić  należy zadzwonić pod numer wskazany np. na karcie otrzymanej do ubezpieczenia lub dokumentach potwierdzających zawarcie umowy. Bez względu na kraj pobytu telefon zawsze odbierze polskojęzyczny konsultant, który po uzyskaniu odpowiedzi na kilka zadanych pytań uruchomi niezbędną pomoc.

  Uwaga!

  Oprócz alarmowego numeru telefonu należy mieć przy sobie dokument z numerem polisy, będzie on potrzebny do ustalenia ważności i zakresu ochrony ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie a sporty ekstremalne

  To bardzo ważne, aby polisa turystyczna odpowiadała charakterowi planowanego wyjazdu. Z jednej strony umożliwi to sprawne działania, gdy potrzebna będzie pomoc ubezpieczyciela, z drugiej da pewność, że towarzystwo nie odmówi wypłaty odszkodowania. A tak może się stać, jeśli podczas zakupu ochrony zakład ubezpieczeń nie zostanie poinformowany o tym, że na czas wyjazdu zaplanowane zostało uprawianie tzw. sportów wysokiego ryzyka. Należy spodziewać się, że po ujawnieniu tej informacji składka za polisę wzrośnie. Jednocześnie otrzyma się jednak gwarancję udzielenia pomocy w kryzysowej sytuacji.

  Uwaga!

  Ubezpieczyciele definiują w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), co rozumieją pod pojęciem sportów amatorskich i wysokiego ryzyka. W pierwszej kategorii znajdują się przede wszystkim aktywności fizyczne podejmowane dla wypoczynku. W drugiej natomiast sporty, które niosą za sobą większe ryzyko wypadku lub są uprawiane wyczynowo.

Udostępnij na Google+
Projekt i realizacja © 2017 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS, studio graficzne, portale internetowe. Materiały zawarte na stronie chronione są prawem.
stat4u