ubezpieczenia leasing kredyty

razem z Wami ponad 20 lat, doświadczenie zobowiązuje

55 642 18 81, 509 415 837

ul. Związku Jaszczurczego 13C, Elbląg

CZĘSTE PYTANIA

 • Co to jest ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

 • Kto to jest ubezpieczający a kto ubezpieczony?

  Ubezpieczającym może być dowolna osoba (z reguły jest to użytkownik pojazdu), osoba ta zgłasza pojazd do ubezpieczenia i opłaca składkę. Stroną ubezpieczoną jest zawsze podmiot wpisany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

 • Jakie prawa i obowiązki spoczywają na zbywcy pojazdu a jakie na nabywcy?

  Prawa i obowiązki obu stron transakcji sprzedaży określa ustawa z 22 maja o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Art.31 i 32.

  Art. 31

  • W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się
  • W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki

  Art. 32

  • Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.
  • Dane posiadacza, o których mowa w ust. 1, obejmują: 
   a) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
   b) nazwę, siedzibę i numer REGON
  • Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego nie obciążają posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia tego prawa
  • Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1
  • Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się do posiadacza pojazdu mechanicznego, o którym mowa w art. 31 ust. 4
 • Co to jest OC komunikacyjne?

  Ubezpieczenie OC komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób, które są posiadaczami pojazdów mechanicznych. Definicje i zakres ubezpieczenia OC reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wraz z późniejszymi zmianami.

 • Na jakim terytorium obowiązuje ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zarówno zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na zasadzie wzajemności również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami tzw. Porozumienia Wielostronnego. Są to kolejno terytoria następujących państw: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. W praktyce oznacza to, że znajdując się na terytoriach w/w państw wystarczającym jest posiadanie polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, które zawarte zostało w Polsce. Nie musimy zatem posiadać żadnego innego dokumentu.

 • Gdzie jest potrzebna ZK (Zielona Karta)?

  Jeżeli wybierasz się do takich krajów jak: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina będziesz Ci potrzebne ubezpieczenie OC komunikacyjne za granicą, tzw. Zielona Karta.

 • Co to jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC?

  Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej.
  Od dnia 11 czerwca 2012r. sumy gwarancyjne wynoszą:

  • w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 • W jakim przypadku OC przedłuża się automatycznie?

  Zgodnie z art. 28 Ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów przedłuża się automatycznie na kolejny okres 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez ubezpieczającego najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu jej obowiązywania. Zasada ta ma na celu zapewnienie ubezpieczenia nawet w przypadku, gdy ubezpieczający (najczęściej właściciel pojazdu) zapomni, że upływa termin obowiązywania poprzedniej umowy i nie zgłosi się na czas do zakładu ubezpieczeń po nową polisę. Dzięki przyjętemu w ustawie rozwiązaniu ochrona ubezpieczeniowa nadal trwa i w razie wypadku, zarówno on, jak i poszkodowani mogą liczyć na to, że odszkodowanie zostanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń. 

 • Kiedy można rozwiązać umowę ubezpieczenia OC?

  Ubezpieczenie OC można rozwiązać z końcem umowy , po wyrejestrowaniu pojazdu (np. po zezłomowaniu, kradzieży lub sprzedaży za granicą), po zakupie pojazdu z polisą OC (nie ma obowiązku korzystania z takiego ubezpieczenia) lub w przypadku automatycznego przedłużenia, jeśli zawarte zostało inne ubezpieczenie na ten sam pojazd (tzw. podwójne ubezpieczenie). 

 • Jak wypowiada się dotychczasowe ubezpieczenie OC i kiedy należy to zrobić?

  OC wypowiada się składając odpowiedni formularz wypowiedzenia OC do dotychczasowego ubezpieczyciela. 
  W dokumencie takim musza znaleźć się:

  • nazwa i adres firmy ubezpieczeniowej
  • dane właściciela polisy OC (imię , nazwisko, adres)
  • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (nr rej., marka)
  • numer wypowiadanej polisy
  • odręczny podpis wypowiadającego
  • termin rozwiązania umowy

  Aby OC zostało wypowiedziane skutecznie ubezpieczyciel musi je otrzymać najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem obowiązującej polisy.

 • Kiedy możemy wnioskować o zwrot składki z OC?

  Wnioskować o zwrot składki za niewykorzystany okres OC możemy w przypadku jeżeli sprzedany pojazd zostanie ubezpieczony przez nowego nabywcę a ten prześle nam kopie wypowiedzenia OC nabywcy. Nabywca ma na to 30 dni od daty zakupu.

 • Czy pojazd może nie posiadać OC jeżeli długo stoi nieużywany?

  Każdy pojazd, który jest zarejestrowany musi posiadać aktualne OC nawet jeżeli stoi nieużywany. Inaczej jest z pojazdami zarejestrowanymi jako zabytkowe (żółte tablice) one nie muszą mieć cały czas aktualnego OC jedynie na okres kiedy poruszają się po drogach. 

 • Czy ubezpieczyciel może odmówić zawarcia ubezpieczenia OC?

  Jeżeli dany ubezpieczyciel prowadzi działalność ubezpieczeniową a w zakresie swojej działalności jest zapis o udzielaniu ubezpieczeń obowiązkowych posiadaczy pojazdów. Wówczas nie może odmówić ubezpieczenia OC.

 • Co zrobić jeżeli chcę zlikwidować szkodę z OC sprawcy nie posiadającego polisy?

  Kiedy wypadek spowoduje nieznany lub nieubezpieczony sprawca również możemy liczyć na odszkodowanie. W tego rodzaju przypadkach otrzymamy jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). To instytucja, która została stworzona po to, aby m.in. zaspokajać roszczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC na terenie RP. UFG ściąga także kwotę odszkodowania wraz z karą od sprawcy, który nie posiadał ważnej polisy.

 • Co to jest AC?

  Najprościej rzecz ujmując Auto Casco jest ubezpieczeniem Twojego pojazdu, które chroni od szkód, których sam jesteś sprawcą, bądź sprawca jest nieznany. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, zatem jego zawarcie zależy tylko od Ciebie. Zasady ubezpieczenia regulują OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczeń), opracowane indywidualnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Oznacza to, że zakres ubezpieczenia AC w jednym towarzystwie może w dużym stopniu różnić się od zakresu w innym.

 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze AC?

  Przede wszystkim postaraj się zwrócić uwagę na to, czy:

  • poprawnie określono wartość pojazdu - sumę ubezpieczenia
  • ustalono udział własny, czyli ile ubezpieczyciel potrąci Ci z odszkodowania
  • znasz wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania
  • odpowiada Ci wariant ubezpieczenia: czy na pewno masz ubezpieczony samochód w takim zakresie na jakim Ci najbardziej zależy? np. często kierowcy sądzą, że w każdym AC jest ubezpieczona kradzież samochodu, a nie jest to prawdą
  • Twój pojazd posiada wymagane zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe
  • będziesz miał wykupioną amortyzację części (jeśli Ci oczywiście na tym zależy), czyli czy w razie naprawy ubezpieczyciel pokryje 100% wartości nowych części, nawet jeśli Twój samochód ma już trochę lat

  Pamiętaj, przy wyborze AC wysokość składki nie może być jedynym kryterium. 

 • Od czego zależy składka AC?

  Składka AC zależy w głównej mierze od:

  • wartość pojazdu
  • wieku pojazdu
  • marki, modelu i rodzaju pojazdu
  • ryzyka kradzieży, czyli tzw. "chodliwości" danego samochodu
  • przeznaczenia pojazdu
  • miejsca zarejestrowania lub użytkowania pojazdu
  • zakresu ochrony (podstawowy, czy rozszerzony)
  • wieku właściciela pojazdu i jego stażu jako kierowcy
  • szkodowości
  • sposobu opłacania składki (jednorazowo, czy w ratach)
 • Na podstawie czego ustala się wartość pojazdu czyli sumę ubezpieczenia?

  Sumę ubezpieczenia pojazdu określa się na podstawie katalogu wycen jakim dysponują ubezpieczyciele na dzień przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest to górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego.

 • Czy wypowiada się AC?

  AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie trzeba go wypowiadać samo wygasa wraz z wygaśnięciem polisy lub w momencie sprzedaży pojazdu.

 • Jakie są konsekwencje nieopłacenia składki AC w terminie?

  Jeśli spóźnisz się z zapłaceniem składki AC, Twoja umowa rozwiąże się automatycznie. Zakład ubezpieczeń nie musi informować Cię o tym fakcie, tak więc pamiętaj o tym, aby uniknąć ewentualnego rozczarowania w razie szkody.

 • Co to znaczy ubezpieczenie AC w all-risk?

  Ubezpieczenie all-risk oznacza ochronę od wszelkiego rodzaju ryzyk z wyjątkiem tych, które są wymienione w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) danego Towarzystwa.

 • Kiedy możemy wnioskować o zwrot składki z AC?

  W przypadku ubezpieczenia AC w sytuacji, gdy umowa wygasa przed upływem okresu, na który została zawarta, czyli np. gdy w okresie ubezpieczenia sprzedamy samochód możemy ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Wówczas w celu odzyskania składki wystarczy zgłosić się z umową sprzedaży samochodu do firmy ubezpieczeniowej.

 • Jaka jest różnica przy likwidacji szkody z AC w wariancie serwisowym lub kosztorysowym?

  W wariancie serwisowym likwidacja szkody odbywa się w autoryzowanym serwisie to jest tzw. Wariant bezgotówkowy. Pojazd wstawiamy jest do serwisu a po naprawie wystarczy go tylko odebrać rozliczenie likwidacji szkody odbywa się na linii serwis ubezpieczyciel bez angażowania w tę kwestię klienta.
  W wariancie kosztorysowym ubezpieczyciel wysyła swojego rzeczoznawcę, który dokonując oględzin uszkodzonego pojazdu przygotowuje kosztorys naprawy pojazdu. Po zaakceptowaniu przez klienta takiego kosztorysu ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bezpośrednio klientowi.

 • Co to jest ubezpieczenie Assistance?

  Jest to nieobowiązkowa usługa ubezpieczeniowa świadczona przez towarzystwo ubezpieczeniowe zarówno osobom prywatnym jak i firmom, mająca na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych (np. naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, zapewnienie pojazdu zastępczego, organizacja dalszej podróży, hotel dla kierowcy i pasażerów, pomoc w przypadku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalonej żarówki, zatrzaśnięcia kluczyków czy braku paliwa, opieka nad dziećmi i przewożonymi zwierzętami, transport medyczny, itp.).

 • Co to jest franszyza kilometrowa w przypadku ubezpieczenia Assistance?

  Jest to odległość od miejsca zamieszkania czy siedziby firmy w promieniu której nie zostanie udzielona nam pomoc z tytułu assistance. Z reguły są to odległości od 20km do 50km. Jeżeli włączona jest klauzula franszyzy kilometrowej składka za ubezpieczenie będzie relatywnie tańsza gdyby taka klauzula nie była włączona.

 • Co to jest ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

  Ubezpieczenie NNW komunikacyjne jest dobrowolne, zawierane na okres 12 miesięcy. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.

 • Co to jest ubezpieczenie GAP?

  Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę między wysokością odszkodowania ubezpieczeniowego a zobowiązaniem kredytowym na pożyczce samochodowej lub umowie leasingowej. Ubezpieczenie to ma zastosowanie w przypadku kradzieży lub całkowitej szkody auta, w wyniku której koszt naprawy przekracza aktualną wartość samochodu. Niektóre banki czy firmy leasingowe wymagają takiego ubezpieczenia do momentu kiedy zobowiązanie kredytowe lub leasingowe spadnie poniżej wartości samochodu.

 • Co się dzieję z ubezpieczeniami w przypadku przeniesienia własności pojazdu?

  OC przechodzi razem z samochodem, natomiast AC/NW/ASS rozwiązuje się automatycznie. Jest taka zasada, że OC wykupuje się na pojazd a ubezpieczenia dobrowolne na osobę. Jednak z OC likwidowane są szkody w skutek, których ucierpiały osoby trzecie zaś z AC likwiduje się szkody powstałe w wyniku naszej winy na naszym pojeździe.

 • Czy mogę zgłosić szkodę z OC sprawcy i własnego AC jednocześnie?

  Nie można robić takich rzeczy jest to karalne.

 • Jak zgłosić szkodę?

  Aby zgłosić szkodę komunikacyjną niezwłocznie po zajściu zdarzenia zadzwoń na całodobową infolinię szkodową do swojego ubezpieczyciela, z reguły numer infolinii znajduje się na potwierdzeniu OC, które zawsze powinno jeździć wraz z dowodem rejestracyjnym. Konsultant po drugiej stronie słuchawki poinstruuje Cię krok po kroku co dalej robić. 

 • Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu mojego ubezpieczenia?

  Aby uzyskać zaświadczenie o przebiegu swojego ubezpieczenia należy zwrócić się pisemnie bezpośrednio do ubezpieczyciela z prośbą o wydanie takiego dokumentu. Jeżeli w historii swojego ubezpieczenia zawierane były polisy w różnych towarzystwach należy zwrócić się z pisemną prośbą do każdego z osobna

 • Czy przerwy w ciągłości ubezpieczenia wpływają na wysokość zniżki?

  Tak, przerwy w ciągłości ubezpieczenia wpływają na wysokość zniżek lub ich całkowitą utratę. Wszystko zależy od tego jak podejdą do tematu towarzystwa ubezpieczeniowe. W niektórych po 24 miesiącach trzeba zaczynać od zera zaś inne uwzględniają wypracowane zniżki nawet w przypadku gdy przerwa w ubezpieczeniu trwała nawet 5 lat. 

Udostępnij na Google+
Projekt i realizacja © 2017 Agencja Reklamowa idealmedia.pl - Profesjonalny system CMS, studio graficzne, portale internetowe. Materiały zawarte na stronie chronione są prawem.
stat4u